Yüksek lisans, uzmanlık ve doktora tez çalışmalarınızın deneme dizaynının oluşturulması ve yapılmış çalışmaların istatistiksel analizlerinin yapılmasında size yardımcı olabiliriz. Bu kapsamda;

 

Nicel, Nitel ve Karma Veri Toplama Aracı Hazırlama ve Geliştirme 

 

Anket, Ölçek ve envanter hazırlanması ve geliştirilmesi,

-Ölçek, anket, başarı testi, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, iki aşamalı test, üç aşamalı test, mülakat formu ve gözlem formu hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması,

Ölçek ve anketlerden elde ettiğiniz verilerin madde analizi, betimsel ve kestirimsel istatistiksel analizi,

* Ölçek, anket ve envanterin faktör analizlerinin (açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi)  yapılması,

*Başarı testi, çoktan seçmeli, iki aşamalı test ve üç aşamalı test vb. veri toplama araçlarından elde edilen verilerinin analizi için; madde analizi, güvenirlik analizi,

 

 Nitel Veri Analizi

 

– Mülakat /Görüşme formundan elde edilen verilerden ilgili programlar yardımıyla KOD, ALT KATEGORİ, KATEGORİ ve TEMALAR’ın oluşturulması,

*KOD, ALT KATEGORİ, KATEGORİ ve TEMALAR’dan tablolar oluşturulması ve yorumlanması,

*Gönderilen kodlamaların % 25 , %30 ya da % 100 ünü uzman akademisyen (İKİNCİ KODLAYICI)  yardımıyla tekrar kodlanması, istenildiği takdirde istatistik programı yardımıyla kodlayıcı güvenirliğin hesaplanması işlemleri yapılmaktadır.

 

Size yardımcı olabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz…

e-posta: yayineditoru@gmail.com